Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Clean Your Watch

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Clean Your Watch Identiteit

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van Clean Your Watch bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakoming en extra garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Veiligheidsinstructie & Aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom Clean Your Watch

Artikel 19 – Persoonsgegevens klant

Artikel 20 – Links naar derden (websites)

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, ontvangt in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Clean Your Watch identiteit

Clean Your Watch

Coenecoop 3 C4

2741 PG WADDINXVEEN

E-mailadres: info@cleanyourwatch.nl

KvK-nummer: 88260461

BTW-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clean Your Watch en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Clean Your Watch en u.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u op www.cleanyourwatch.nl beschikbaar gesteld voordat u de overeenkomst op afstand sluit. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen wij voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. Wanneer u dit wilt sturen wij de algemene voorwaarden gratis toe.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is

Artikel 4 – Het aanbod

Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
– de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld afleveringskosten;
– de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
– of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
– de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
– hoe u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– hoe u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen conform de AVG;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Wanneer u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Clean Your Watch onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Clean Your Watch is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
  2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, door een bestelling via onze website. Zullen wij uitgewisselde data zo goed mogelijk beveiligen, evenals de online omgeving en digitaal verstrekte betalingsgegevens.
  3. Clean Your Watch kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  4. Indien Clean Your Watch op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Clean Your Watch gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Clean Your Watch zal uiterlijk bij levering van het product aan u, de volgende informatie, schriftelijk of digitaal meesturen:
  6. Veiligheidsinstructies (let op: bij het niet of niet volledig opvolgen van de veiligheidsinstructie vervalt de eventuele aansprakelijkheid van Clean Your Watch)
  7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  9. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  10. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clean Your Watch mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of iemand anders die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.  .
  3. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden.
  4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u altijd de kosten van terugzending.
  5. Het is nooit mogelijk om een zending onder rembours te retourneren.
  6. De overige kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag waarop wij uw herroeping hebben ontvangen.
  7. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen.

Artikel 7 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product slechts zult uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
  2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Clean Your Watch u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Clean Your Watch.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Clean Your Watch. Dit hoeft niet als Clean Your Watch heeft aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clean Your Watch verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
  5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  6. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Clean Your Watch bij herroeping

 1. Als Clean Your Watch de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Clean Your Watch na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. Clean Your Watch vergoedt binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van herroeping, alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten.
  3. Clean Your Watch gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u na overleg instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Clean Your Watch producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Clean Your Watch dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  5. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  6. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Clean Your Watch staat ervoor in dat de producten bij levering voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Clean Your Watch staat er nooit voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Clean Your Watch, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover Clean Your Watch kan doen, indien Clean Your Watch is tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Clean Your Watch, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Clean Your Watch is tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Veiligheidsinstructie & Verval van Aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik

U bent na aankoop van het product te allen tijde verplicht de gebruiksinstructie zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

De aansprakelijkheid van Clean Your Watch voor eventuele schade, komt volledig te vervallen wanneer u deze instructies niet geheel opvolgt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Clean Your Watch zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
  3. Clean Your Watch zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Clean Your Watch het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Clean Your Watch tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Clean Your Watch bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
  2. Clean Your Watch zal er zorg voor dragen dat u nimmer verplicht kan worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Clean Your Watch te melden.
  4. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door Clean Your Watch bent gewezen op de te late betaling en Clean Your Watch u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Clean Your Watch gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Clean Your Watch beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Clean Your Watch.
  3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Clean Your Watch binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. U dient Clean Your Watch in ieder geval 30 werkdagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Nederlands Recht

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom Clean Your Watch

Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, foto’s, filmpjes, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen te allen tijde bij Clean Your Watch.

Artikel 18 – Persoonsgegevens klant

Clean Your Watch verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving (AVG) in acht.

U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 19 – Links naar derden (websites)

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijk.